Život a dielo básnika Borisa Brendzu

Brendza-Boris_Medailonik-SSS-2021-.pdf (286,5 kB)

Boris Brendza, Mgr., PhD., básnik, predseda Spolku slovenských spisovateľov (SSS), šéfredaktor časopisu SSS pre mladú literatúru a umenie Dotyky, dramaturg a redaktor programu Ars litera na Rádiu Devín Slovenského rozhlasu RTVS, knižný editor Edície mladých slovenských autorov časopisu Dotyky, vysokoškolský pedagóg, narodil sa 2. februára 1979 v Bratislave, kde aj vyrastal a žije. Absolvoval odbor masmediálnej komunikácie na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda vTrnave, kde obhájil akademický titul doktora (PhD., 2011) dizertačnou prácou o typológii súčasných časopisov. Dlhodobo aktívne podporuje prezentáciu osobností a tvorby členov SSS. Pôsobí ako šéfredaktor časopisu SSS pre mladú literatúru a umenie Dotyky, kde bol predtým redaktorom (od 1998) a kde pravidelne prezentuje aj členov SSS a ich tvorbu v rámci rozhovorov a anotácií knižných titulov Vydavateľstva SSS a SSS ako vydavateľa. Pôsobí ako dramaturg a redaktor programu Ars litera na Rádiu Devín Slovenského rozhlasu RTVS, kde uvádza v rámci dvoch hodinových relácií do mesiaca súčasných slovenských spisovateľov – osobitne členov SSS – a naše literárne a kultúrno-umelecké časopisy – vrátane Literárneho týždenníka, Slovenských pohľadov, prílohy SNN Orol tatranský. Pre Slovenský rozhlas – Rádio Devín pripravuje aj relácie Verše s výbermi z poézie súčasných básnikov. Ako vysokoškolský pedagóg participoval na vedení cyklických seminárov kreatívneho písania a mediálnej produkcie na FMK UCM. Ako šéfredaktor časopisu Dotyky je spoluorganizátorom úspešnej celoslovenskej súťaže mladých básnikov Cena Rudolfa Fabryho v Budmericiach (v rodisku básnika, ktorému je súťaž venovaná), bol jej spoluzakladateľom – s básnikom Jánom Tazberíkom, literárnym kritikom Alexandrom Halvoníkom a so zástupcami samosprávy Budmeríc. Je spoluzakladateľom a editorom Edície mladých slovenských autorov časopisu Dotyky, v ktorej SSS každoročne vydáva debutové knihy mladých básnikov, spravidla laureátov Ceny Rudolfa Fabryho a ďalších ocenených v súťaži, ale ajmladých prozaikov a dramatikov. Viaceré z kníh, ktoré vyšli v uvedenej edícii, získali prémie v rámci Ceny Ivana Kraska za debut (ceny udeľuje Literárny fond). Ako člen Predstavenstva SSS sa s jeho niekoľkými ďalšími členmi v rokoch 2012 – 2013 aktívne postavil proti nevýhodnej zmluve o prenájme sídelnej budovy SSS, podpísanej Asociáciou organizácií spisovateľov Slovenska (AOSS) a bývalým vedením SSS, i proti utajovanej zmluve o odpredaji podielu SSS v sídelnej budove na Laurinskej 2 v Bratislave. Poéziu publikoval od polovice deväťdesiatych rokov 20. storočia – v časopisoch Dotyky, Slovenské pohľady, Literárny týždenník, Kysucké noviny, Národná osveta i v českých periodikách Psí víno, Obrys – Kmen a i. Jeho básne vysielal Slovenský rozhlas, kde bol aj hosťom niekoľkých literárno-kritických diskusií. Vyšli mu zbierky básní Obrazce (2000), Mesačné hodiny (2002), Poď ďalej a povedz! (2006) a Ochutnať z plameňa (2014). Jeho básne preložili do poľštiny, srbčiny, rumunčiny, francúzštiny, angličtiny a i. Je členom Spolku slovenských spisovateľov, jeho predstavenstva, podpredsedom SSS a členom Slovenského centra PEN. (Zdroj: Štefan Cifra: Boris Brendza, medailón člena Spolku slovenských spisovateľov: Biografia, bibliografia, oautorovi a jej diele a i. E-mail od: dotyky.casopis@gmail.com [online]. Zverejnené: 9. 7. 2021. Komu: literarny.tyzdennik@gmail. com [cit. 10. 7. 2021]. Dostupné z internetu: www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/products/brendza-boris/.)