Výstrižky Bohumila H. Chmelíka. (Z jeho knižnice priateľom): Alojz Ján Chura

V čase covidového nepokoja posiela Bohumil Chmelík priateľom výstrižky z textov kníh svojej rodinnej knižnice: Dovoľte, aby som v prílohe uviedol úryvok z textu prof. MUDr. Alojza J. Churu 

z publikácie "Slovensko bez dorastu?"
a uviedol "Reakciu Mgr. J. Schultza". 
Autorom fotografie pamätnej tabule A. Žarnova v minulých "Výstrižkoch" bol Karol Križan.
V úcte   Bohumil Chmelík
 

Chura, Alojz Ján, (11. 6. 1899 Hliník nad Váhom – 24. 7. 1979 Trenčín), slovenský lekár, pediater, spoluzakladateľ a jeden z prvých organizátorov moderného detského lekárstva na Slovensku.

Okrem viac ako sto odborných publikácií v renomovaných odborných časopisoch doma aj v zahraničí, vydal viacero kníh, ktoré boli míľnikmi pediatrie. Bola to predovšetkým sociálne pediatrická štúdia Slovensko bez dorastu? 1, 2a, 2b, (1936-39 ! ), ktorá obrátila pozornosť na doteraz stále aktuálny problém poklesu pôrodnosti.

V r. 1945 bol zbavený vedenia Detskej kliniky Lekárskej fakulty v Bratislave a preložený do Trenčína, kde sa stal primárom infekčného oddelenia, neskôr primárom detského oddelenia.

 

 

Budovať na pravde --- je život rodiny, obce, štátu.

Budovať na lži, klame, nenávisti --- je smrť.

Budujme slovenskú rodinu pre život!

A.J.Ch., 1939

 

Alojz J. Chura 

SLOVENSKO  BEZ  DORASTU   Sociálne peadiatrické štúdium

Scientia sine caritate inflat;

caritas sine scientia aberrat;

scientia cum caritate aedificat.

 

            V prvom diele mohol som ukázať, že populačný vývoj povojnového Slovenska (pozn. po I. svetovej vojne) je neutešený. Manželská plodnosť, pôrodnosť rapídne klesá, hospodárske, bytové, vyživovacie, výchovné a zdravotné pomery a podmienky detí nie sú priaznivé, verejná i súkromná ochrana mládeže je na mnohých miestach a v mnohých úsekoch naskrze nedostatočná, ovzdušie, horizont a výhľady slovenského dieťaťa sa dostatočne nevyjasňujú, ba po niektorej stránke ešte viac temnejú. Treba si toto triezvo uvedomiť a hľadať pomoc, nápravu, každý podľa svojich síl, odboru, pripravenosti, lásky k blížnemu a lásky k národu. Náprava môže prísť len z podrobného poznania. K jednému rozsiahlemu a veľmi významnému úseku tohoto poznania vedie medicínsko-štatistický výskum, ktorého jednou zo základných podmienok je ďalekosiahla diferenciácia. Takýto výskum je zas základnou a veľmi významnou podmienkou úspechu aplikovanej sociálnej peadiatrie, ako bola vymedzená na inom mieste, A. J Ch u r a, a táto je veľmi významným činiteľom, zachovávajúcim i nápravným. Táto chráni nastupujúce a budúce generácie pred kvantitatívnym a kvalitatívnym zoslabením a znehodnotením, chráni pred vznikom degenerácie v najširšom zmysle slova, pomáha teda zveľadiť populáciu kvalitatívne a kvantitatívne súčasne, podporujúc a umožňujúc rozvoj daných kvalít. Privodením priaznivejších životných pomerov, k čomu dáva aplikovaná soc. peadiatria podnet, s ich podporou a úpravou umožňuje nový generáciám upevneť, ozdraveť, zosilneť. Aplikovaná sociálne peadiatria má teda ďalekosiahly význam eugenický, keďže priaznivejšie vonkajšie a vnútorné životné podmienky, ochraňujú mnoho životov pred zánikom, súčasne ochraňujú aj ostatné životy pred poruchou a znehodnotením. Takto, pravda, nemá augenický význam len ochrana zdatných rodín a individuí, ale aj ochrana individuí, ktorým sa nedostalo pri zrodení organizmu, jeho duševnej alebo telesnej konštitúcie, úplne zdatnej, ale úchylnej, narušenej, a to preto, že takéto individuá by sa nevyvinuly v jednotky zdatné za obyčajných pomerov, lebo vplyvom vadnej konštitúcie by bol ich vývoj a život svádzaný do nepravidelných, krivých ciest. Aplikovaná sociálna peadiatria so svojimi pomocnými odvetviami, teda účelná, individuálne primeraná špeciálna zdravotne-sociálna ochrana, zvláštna starostlivosť a výchova môže privodiť a umožniť, aby aj také individuá staly sa na svojom mieste platnými členmi národnej pospolitosti.  .....

 

ALOJZ J. CHURA r. profesor Lekárskej fakulty

KAROL KIZLINK r. profesor Právnickej fakulty

ď. spolupracovníci:  prof. dr. ŠT. LUBY a dr. K. REBRO

SLOVENSKO  BEZ  DORASTU ?

Potreby národnej ochrany rodiny

sociálne-peadiatrické štúdium

druhý diel, časť 2.  (1370 strán)

BRATISLAVA  1939

Nákladom Roľníckej osvety s prispením Slobodného učenia sedliackeho v Bratislave

Tlačila Slovenská Grafia, Bratislava