Výstrižky Bohumila H. Chmelíka: Svetloslav Veigl: Duch Svätý, oheň večnej lásky, PLNOSŤ ČASU

 

    V čase covidového nepokoja posiela Bohumil H. Chmelík priateľom výstrižky z textov kníh svojej rodinnej knižnice:
Pokojný sviatočný deň, deň pripomienky zoslania Svätého Ducha.
V úcte       Bohumil  Chmelík
 
 
Svetloslav Veigl, vlastné meno Ferdinand Veigl, kňazské meno PhDr. Ferdinand Clarus Veigl OFM, pseudonymy Andrej Smolko, Fr. Klárus, Klár Veigel a i. (* 24. december 1915Horňany – † 17. február 2010Kráľová pri Senci) bol slovenský básnik, reprezentant slovenskej katolíckej moderny, katolícky rehoľný kňaz – františkán.
                                                                                                 Wikipédia
 

Svetloslav  VEIGL

Duch Svätý, oheň večnej lásky

(úryvok)

 

.....

Duchu, čo svetlom zaháňaš tmu, zlobu,

otvor nám zrak srdca, keď ho smútky ďobú,

daj ducha múdrosti, aby sme pri Bohu

našli zakotvenie a nepadali dolu

 

do prepadliska hriechu, šírych zátočín,

len s tvojou milosťou sen zlieta na oči.

Daj, by sme spoznávali, čo je klamné,

by rieky naše boli pre každého splavné,

 

aby sme boli poslami požehnania,

hrádzami, čo blížnych pred potopou chránia,

by neboli sme smutní, keď zastihnú nás straty,

by zhlboka sme pili bolesti kalich zlatý.

 

Daj dobej vôle k zjednoteniu duší,

zničený prápor hviezdnu ríšu ruší.

By jeden ovčínec bol, jeden pastier,

na našej lúke nech konvalinka rastie.

 

Daj ducha svornosti, keď sa lámu ľady,

vykupuj láskou každý život mladý,

nech dlane nájde, kto je opustený,

volajú k tebe chorí, opustené ženy.

 

Daj, by sme mali srdce aj pre zvieratká,

i staré milé sú, lež najmä mláďatká.

Daj čírej radosti, čo prúdi z Božích tíšin,

daj balzamu, čo bôle naše stíši.

 

By matky mali srdce pre deti,

by rástli vo viere a nádeji.

Daruj nám svetlo na ochranu života,

svetlo, čo spolu drží rodiny.

 

Pieseň, čo v tichu vždy nám život dá,

.....

 

Svetloslav Veigl

PLNOSŤ ČASU

K dvojtisícemu výročiu

príchodu Krista na Zem

S reprodukciami obrazov Ladislava Záborského

Vydal Spolok svätého Vojtecha, Trnava 2000

Prvé vydanie

Obálka: „Ja som svetlo sveta“

od akad. maliara L. Záborského

Zodpovedný redaktor Blažej Belák

Grafická a technická úprava Mária Novosedlíková

Korigovala Zuzana Michníková