Pavol Tomašovič: Presahy, 2013

Pavol Tomašovič: Presahy, 2013

 

Vo Vydavateľstve SSV v Trnave (2013) vyšla tretia knižka Pavla Tomašoviča Presahy. Jeho prvá kniha Nič v krajine nikoho sa v an­kete Knižnej revue v kategórii Debut roka umiestnila na druhom mieste. Druhá kniha Bezčasie bola v tej istej ankete na piatom mieste v kategórii Kniha roka. Presahy tvoria úvahy a zamyslenia pub­likované v trnavskom periodiku Novinky z radnice, ktoré upútali pohľadom na sme­rovanie našej spoločnosti, stratu identity, hľadanie pravdy, spravodlivosti a v nepo­slednom rade Boha. Slovo je podľa autora alfou a omegou dorozumievania. V jednom článku napísal: „Slová používame viac na do­kazovanie vlastnej pravdy, na útoky proti iným či uľavenie vlastnej zlosti ako na dorozumenie.“

V knihe nie sú jednotlivé úvahy zaradené podľa chronológie ich uverejnenia, ale tema­ticky: sú tu Presahy životaPresahy poznaniaPresahy doby a Presahy času. JednotlivéPresahy sú oddelené vynikajúcimi fotografiami Blažeja Vitteka. V Presahoch života upúta obsahom aj názvom úvaha Kto vráti práci česť?, v Presahoch poznania zas Slepota vidiacich, v Presahoch doby napríklad Dovolenka na pobreží duše a v Presa­hoch časuveľavravná Čakajúca nádej.
 

Margita Kániková

 

Pavol Tomašovič ako človek v sebe skĺbil verejné a intímne: svoju profesiu a tvorbu. Cítiť to z každej jeho knižky; že teda majú reálne zázemie, konkrétny reliéf, no zároveň v tex­toch vyrastá všeobecnejšia úvaha, ponaučenie, filozofická rada. Aj jeho štyri cyklyPresahov stoja na križovatke spoločnosti a seba. Križujú súčasnosť z nadhľadu, ako synonymne potvr­dzuje v rozhovore vyššie sám Pavol Tomašovič: z odstupu. A tak každá úvaha je presahom jedi­nečnej situácie, skúsenosti, sebapozorovania či postrehu, ktoré zväčša defilujú ako námet, do principiálnejšej dimenzie, abstraktnejšej, duchovno­filozofickej oblasti. Tam sa odhaľujú autorove názory nasmerované na altruizmus, zodpovednosť, porozumenie a  kresťanské hodnoty. Akýmsi kľúčovým leitmotí­vom celej Tomašovi­čovej tvorby je jazyk a reč. S až dojemnou radikálnosťou sa tu obhajuje esenciálnosť a hodnota komuniká­cie, čo je vtedy, keď slová majú svoj výz­nam a dokážu ho sprostredkovať druhému. Paradoxom zostáva, a to si autor dobre uvedo­muje, že sme dospeli do štádia, keď čosi priro­dzené, ako napríklad funkčnosť komunikácie, musíme obhajovať voči jej devalvácii spôsobe­nej formalizovaním a mediálnou manipuláciou.

Pavol Tomašovič v novej knihe úvah dokázal presiahnuť a aj zasiahnuť. Naznačiť i vystih­núť! Témam výborne sekundujú lyrický jazyk („náš život je pospájaný tónmi našich rozhodnu­tí“) i fotografie. Želám Presahom čo najviac presahov do čitateľa…

Radoslav Matejov

www.litcentrum.sk/recenzie/presahy-pavol-tomasovic