Pavol Tomašovič: Poézia v knižnici Juraja Fándlyho (Trnavská poetika. Poézia knižnice. Ed. Pavol Tomašovič, 2019)

Poézia 
v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave 
 
Poetické slovo potrebuje priestor na vyjadrenie, pozorné počúvanie, prijímanie i spoločné prerozprávanie. Priestor, ktorý uchováva podnety, ktoré obstáli v čase a rozširujú naše poznanie. Knižnica je takýmto ideálnym priestorom na poetickú i prozaickú tvorbu a vďaka ochote i zanieteniu mnohých pracovníčok vytvára už dlhé roky vhodné podhubie pre mnohé literárne, umelecké, náučno-výchovné i diskusné aktivity. 
 
Knižnica Juraja Fándlyho začala písať svoju históriu v roku 1927, keď nadviazala na prvú verejnú čitáreň národného buditeľa Martina Branislava Tamaškoviča z roku 1838 a verejnú mestskú knižnicu v Trnave. 
Dnes je najväčšou verejnou knižnicou v trnavskom regióne. Je to samostatný právny subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Zabezpečuje základné a špecializované knižnično-informačné služby, buduje a uchováva univerzálny knižničný fond. Poskytuje odborno-metodickú pomoc pre regionálne knižnice v Trnavskom kraji a je poverená krajskou funkciou. Zabezpečuje koordinačné, metodické a bibliografické úlohy v okresoch Trnava, Hlohovec a Piešťany. Svoje služby poskytuje vo viacerých oddeleniach jednak v hlavnej budove v centre mesta na Rázusovej ulici, jednak na detašovaných pracoviskách, ktorými sú Hudobné oddelenie v Dome hudby na Ulici Mikuláša Schneidra Trnavského a pobočky knižnice zriadené v mestských častiach Prednádražie (budova bývalej školy na Mozartovej 10) a Tulipán (budova školy na Linčianskej ulici). V súčasnosti tvorí knižničný fond 240 000 kníh, hudobnín, zvukových, audiovizuálnych a elektronických dokumentov. Informácie o dokumentoch v knižničnom fonde možno získať v dostupnom on-line katalógu. 
Svojim návštevníkom poskytuje knižnica výpožičné služby, sprostredkúva požičiavanie dokumentov z iných knižníc, slabozrakým, nevidiacim a inak zdravotne postihnutým občanom požičiava zvukové knihy, poskytuje informácie o trnavskom regióne, jeho histórii a živote a taktiež umožňuje prístup na verejný internet. Záujemcom tiež poskytuje špeciálne informácie z oblasti duševného a priemyselného vlastníctva a špeciálne informácie z fondov Parlamentnej knižnice NR SR.
Pre širokú verejnosť a záujmové skupiny pripravuje kultúrno-spoločenské a vzdelávacie podujatia, akými sú stretnutia s tvorcami kníh – so spisovateľmi, básnikmi, prekladateľmi, ilustrátormi. Ďalej organizuje programy na podporu čítania detí, zabezpečuje vyučovacie hodiny informačnej, literárnej a hudobnej výchovy. Viac informácií o Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave nájdete na internetovej stránke www.kniznicatrnava.sk.