Mgr. Ján Schultz: Dve poznámky k výstrižkom

            Dovoľte uviesť dve reakcie k „Výstrižkom“ môjho vzácneho priateľa a spolužiaka  Mgr. Jána  Schultza.

 K úryvku z novely Mila Urbana  Za vyšným mlynom:  .... aby mohlo vzniknúť operné dielo, musí mať autor libreto. Toto mu napísal podľa novely M. Urbana spevák Štefan Hoza /prvý predstaviteľ Ondreja na premiére Krútňavy 10. XII. 1949/. Pred premiérou však prišiel E. Suchoň s požiadavkou, aby bol uvedený ako spoluautor libreta, keďže určil scenár. Po slovenskej premiére nastúpila Krútňava cestu do zahraničných operných domov. Štefan Hoza sa, žiaľ, ani na jednej zahraničnej premiére nezúčastnil. V delegáciách boli rôzni ľudia, ale jeho, spoluautora diela a prvého predstaviteľa Ondreja vždy obišli....../Štefan Hoza : Ja svoje srdce dám, vydal Slovenský spisovateľ, Bratislava 1989

Schz / absolventl štúdia hudobných foriem u profesora E.Suchoňa

 

Opätujem všetky dobrožičenia. Ďakujem za dôležité kultúrne info. Ad ŽARNOV dovoľujem si pridať nasledovné

   V roku 2003 nahral Národný mužský zbor/ Spevácky zbor slovenských učiteľov CD nosič "Hoj, zem drahá"/. V booklete sa nachádza aj časť venovaná A.Žarnovovi: "Keď v roku 1939 vznikla Slovenská republika, privítal svoju novú vlasť básnik Andrej Žarnov/1903-1982/ básňou  ˇO, z e m   t y   k r á s n a . Stala sa tvorivým impulzom pre saleziánskeho kňaza a dirigenta  J o z e f a   S t r e č a n s k é h o /1910-1985/, ktorý jej dal zborovú dušu. Básnik Žarnov, vlastným menom MUDr. František Šubík, za nekompromisnú obhajobu pravdy o vojnových masových hroboch v Katyńskom lese sa stal nepohodlným svedkom. Podobne ako Strečanskému sa mu podarilo za dramatických okolností utiecť do slobodného sveta. Životná púť obidvoch sa skončila v exile. Strečanský je pochovaný v Belgicku a Žarnov v USA/štát New York/. Poslanie národného mužského zboru - SZSU- ako interpréta pri tvorbe tejto nahrávky vari najlepšie vystihujú slová, ktoré napísal do Pamätnice zboru roku 1932 básnik Štefan Krčméry: "Slovensko bývalo vše uplakané, ako decko, a my sme ho čičíkali. Pri našom speve rástlo. Až vyrástlo v tohto hlavatého, trucovitého mládenca, akým je dnes. Ale bude raz i mužom v plnej sile, ukázneným, a bude raz múdrym starcom a ešte bude spomínať. Dieťa si zapamätá, kto mu spieval nad kolískou."

Ján Schultz / autor bookletu a II. tenorista SZSU /