Ján Čápka, (23.3.1932) autorský profil

Ján Čápka, (23.3.1932) autorský profil

Čápka, Ján
28. 3. 1932 Horná Krupá.
Gymnaziálne štúdiá som absolvoval v Trnave v rokoch 1945 – 1953. Po maturite som
vstúpil do učiteľských služieb. Ako učiteľ som pôsobil na základných školách v Cíferi,
Zvončíne a v Jaslovských Bohuniciach. Popri zamestnaní som v rokoch 1965 – 1968
študoval na Pedagogickej fakulte UK v Trnave odbor: učiteľstvo pre školy II. cyklu
s aprobáciou slovenský jazyk – ruský jazyk. Promóciou v roku 1968 som získal
vysokoškolskú kvalifikáciu. V roku 1989 po vykonaní rigoróznej skúšky na Pedagogickej
fakulte v Nitre mi bol udelený titul : doktor pedagogiky (PaedDr.).
Od detstva som mal v obľube knihy a veľa som čítal. Mimoriadny záujem som
prejavoval o poéziu. Už z obdobia gymnaziálnych štúdií pochádza niekoľko lyrických
básní, v ktorých som sa snažil vyjadriť svoje pocity, nálady a dojmy. Popri svojej
pracovnej činnosti som sa sporadicky venoval tiež publikačnej činnosti. Svoj vzťah k
literatúre som vyjadril aj tým, že som viac rokov vykonával aj funkciu dobrovoľného
knihovníka obecnej knižnice, za čo mi Odbor Slovenskej národnej rady pre školstvo a
kultúru v roku 1963, pri oslavách 100. výročia založenia MS v Martine udelil Čestné
uznanie a Pamätnú medailu MS. Moje aktivity na poli kultúry a školstva ocenil tiež
Okresný národný výbor v Trnave udelením Plakety ONV. Počas svojho učiteľského
pôsobenia venoval som tiež mimoriadnu pozornosť rozvíjaniu tvorivého písania žiakov.
Najlepšie práce žiakov sme potom vydali v dvoch literárnych almanachoch, ktoré sme
si svojpomocne rozmnožili pre všetkých žiakov školy. Od roku 1990 škola začala vydávať
vlastný školský časopis Lienka a ja som zodpovedal za jeho redigovanie. Po odchode do
dôchodku mi chýbala takáto činnosť, a preto som začal písať vlastnú tvorbu pre deti.
Svoje literárne práce som uverejňoval v detských časopisoch:
Včielka, Zornička, Vrabček, Super Ohník, Maxík, Zvonček, Rebrík a Bobík,
tiež v detskej prílohe kalendára SSV v Trnave Pútnika svätovojtešského.
V roku 2000 mi SSV v Trnave vydal aj môj básnický debut pod názvom Radosť. Je
to zbierka detskej poézie, ktorá obsahuje básničky, veršovanky, riekanky a hádanky,
vhodné na precvičovanie pamäti. Sú tu i básničky odhaľujúce čaro detského sveta
s podmanivými hrami a záľubami. Sú medzi nimi typické detské vymýšľance i úsmevné
pohľady do sveta fantastiky. Nechýbajú ani detské stretnutia so zvieratkami múdrymi,
šantivými, samopašnými, roztopašnými, ale aj táravými, nahnevanými i smutnými, ktoré
rozveselí šašo.
V roku 2008 vydavateľstvo Artis Omnis v Žiline vydalo moju druhú básnickú
zbierku pre deti pod názvom Čvirikance. Čvirikance sú ojedinelým počinom, v ktorom
sa básnická fantázia prelína s čarovnou fantáziou detských ilustrácií. V tejto zbierke som
sa pomocou básnického slova snažil deťom odhaliť krásu života a prírody. Zbierka
zachytáva atmosféru detského sveta v dotyku s prekrásnou prírodou v jej ročných
premenách i zaujímavými stretnutiami s mnohými zvieratkami, ktoré nás obklopujú.
Zvýšený dôraz som kládol na tvorivú prácu s veršom. Zameral som sa na uplatňovanie
princípu hry so slovom v jeho zvukovej a písomnej podobe. Výberom aliteračných

postupov a dodržiavania rytmických zásad som sa snažil dosiahnuť zvukomalebnosť a
melodičnosť veršov.
V roku 2O1O vydavateľstvo Miloš Prekop – And vydalo moju zbierku povestí pod
názvom: Jaslovskobohunické povesti. Je to súbor povestí, ktoré sa viažu k regionu obce
Jaslovské Bohunice.
V ďalších rokoch som vo svojej literárnej tvorbe pokračoval, o čom svedčia ďalšie
vydané diela. V roku 2011 mi vydavateľstvo And Miloš Prekop vydalo básnickú zbierku
Tak i naopak, v roku 2013 vydavateľstvo Daxe v Bratislave zbierku riekaniek pod
názvom Štebotanie a tiež v tomto roku Obecný úrad Jaslovské Bohunice vydal
monografiu obce pod názvom V presýpaní času, ktorej som bol zostavovateľom a
spoluautorom. Od roku 2013 som riadnym členom Spolku slovenských spisovateľov. V
roku 2015 vydavateľstvo Daxe vydalo ďalšiu moju básnickú zbierku pre deti pod názvom
Deravá hlava. Vydavateľstvo Daxe a redakcia časopisu Maxík mi udelilo Výročnú cenu
za rok 2012 za poéziu. Od roku 2013 som členom Spolku slovenských spisovateľov. V
roku 2016 mi vydavareľstvo Georg v Žiline vydalo ilustrovanú knižku hádaniek pod
názvom: Nože rýchlo povedz. V roku 2017 vydalo vydavateľstvo Daxe básnickú zbierku Správy
od krtka a Súkromná základná umelecká škola Pablo v Trnave básnickú zbierku Ježko Dežko.

Dežko.Čápka, Ján
28. 3. 1932 Horná Krupá.
Gymnaziálne štúdiá som absolvoval v Trnave v rokoch 1945 – 1953. Po maturite som
vstúpil do učiteľských služieb. Ako učiteľ som pôsobil na základných školách v Cíferi,
Zvončíne a v Jaslovských Bohuniciach. Popri zamestnaní som v rokoch 1965 – 1968
študoval na Pedagogickej fakulte UK v Trnave odbor : učiteľstvo pre školy II. cyklu
s aprobáciou slovenský jazyk – ruský jazyk. Promóciou v roku 1968 som získal
vysokoškolskú kvalifikáciu. V roku 1989 po vykonaní rigoróznej skúšky na Pedagogickej
fakulte v Nitre mi bol udelený titul : doktor pedagogiky ( PaedDr. ).
Od detstva som mal v obľube knihy a veľa so čítal. Mimoriadny záujem som
prejavoval o péziu. Už z obdobia gymnaziálnych štúdií pochádza niekoľko lyrických
básní, v ktorých som sa snažil vyjadriť svoje pocity, nálady a dojmy. Popri svojej
pracovnej činnosti som sa sporadicky venoval tiež publikačnej činnosti. Svoj vzťah k
literatúre som vyjadril aj tým, že som viac rokov vykonával aj funkciu dobrovoľného
knihovníka obecnej knižnice, za čo mi Odbor Slovenskej národnej rady pre školstvo a
kultúru v roku 1963, pri oslavách 100. výročia založenia MS v Martine udelil Čestné
uznanie a Pamätnú medailu MS. Moje aktivity na poli kultúry a školstva ocenil tiež
Okresný nrodný výbor v Trnave udelením Plakety ONV. Počas svojho učiteľského
pôsobenia venoval som tiež mimoriadnu pozornosť rozvíjaniu tvorivého písania žiakov.
Najlepšie práce žiakov sme potom vydali v dvoch liteerárnych almanachoch, ktoré sme
si svojpmocne rozmnožili pre všetkých žiakov školy. Od roku 1990 škola začala vydávať
vlastný školský časopis Lienka a ja som zodpovedal za jeho redigovanie. Po odchode do
dôchodku mi chýbala takáto činnosť, a preto som začal písať vlastnú tvorbu pre deti.
Svoje literárne práce som uverejňoval v detských časopisoch:
Včielka, Zornička, Vrabček, Super Ohník, Maxík ,Zvonček, Rebrík a Bobík,
tiež v detskej prílohe kalendára SSV v Trnave Pútnika svätovojtešského.
V roku 2000 mi SSV v Trnave vydal aj môj básnický debut pod názvom Radosť. Je
to zbierka detskej poézie, ktorá obsahuje básničky, veršovanky, riekanky a hádanky,
vhodné na precvičovanie pamäti. Sú tu i básničky odhaľujúce čaro detského sveta
s podmanivými hrami a záľubami. Sú medzi nimi typické detské vymýšľance i úsmevné
pohľady do sveta fantastiky. Nechýbajú ani detské stretnutia so zvieratkami múdrymi,
šantivými, samopašnými, roztopašnými, ale aj táravými, nahnevanými i smutnými, ktoré
rozveselí šašo.
V roku 2008 vydavateľstvo Artis Omnis v Žiline vydalo moju druhú básnickú
zbierku pre deti pod názvom Čvirikance. Čvirikance sú ojedinelým počinom , v ktorom
sa básnická fantázia prelína s čarovnou fantáziou detských ilustrácií. V tejto zbierke som
sa pomocou básnického slova snažil deťom odhaliť krásu života a prírody. Zbierka
zachytáva atmosféru detského sveta v dotyku s prekrásnou prírodou v jej ročných
premenách i zaujímavými stretnutiami s mnohými zvieratkami, ktoré nás obklopujú.
Zvýšený dôraz som kládol na tvorivú prácu s veršom. Zameral som sa na uplatňovanie
princípu hry so slovom v jeho zvukovej a písomnej podobe. Výberom aliteračných
 
postupov a dodržiavania rytmických zásad som sa snažil dosiahnuť zvukomalebnosť a
melodičnosť veršov.
V roku 2O1O vydavateľstvo Miloš Prekop – And vydalo moju zbierku povestí pod
názvom: Jaslovskobohunické povesti. Je to súbor povestí, ktoré sa viažu k regionu obce
Jaslovské Bohunice.
V ďalších rokoch som vo svojej literárnej tvorbe pokračoval, o čom svedčia ďalšie
vydané diela . V roku 2011 mi vydavateľstvo And Miloš Prekop vydalo básnickú zbierku
Tak i naopak, v roku 2013 vydavateľstvo Daxe v Bratislave zbierku riekaniek pod
názvom Štebotanie a tiež v tomto roku Obecný úrad Jaslovské Bohunice vydal
monografiu obce pod názvom V presýpaní času, ktorej som bol zostavovateľom a
spoluautorom. Od roku 2013 som riadnym členom Spolku slovenských spisovateľov. V
roku 2015 vydavateľstvo Daxe vydalo ďalšiu moju básnickú zbierku pre deti pod názvom
Deravá hlava. Vydavateľstvo Daxe a redakcia časopisu Maxík mi udelilo Výročnú cenu
za rok 2012 za poéziu. Od roku 2013 som členom Spolku slovenských spisovateľov. V
roku 2016 mi vydavareľstvo Georg v Žiline vydalo ilustrovanú knižku hádaniek pod
názvom : Nože rýchlo povedz. V roku 2017 vydavateľstvo Daxe básnickú zbierku Správy
od krtka a Súkromná základná umelecká škola Pablo v Trnave básnickú zbierku Ježko
Dežko.