Trnavská poetika

25.11.2016 20:12

V starobylej Trnave sa úspešne zavŕšil prvý ročník podujatí s názvom Trnavská poetika. Tento projekt má ambíciu rokom 2016 založiť tradíciu, ktorou by členovia Slovenského centra PEN v spolupráci s členmi Trnavskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov a ostatnými prozaikmi, básnikmi a literárnymi vedcami posilnili kultúrne postavenie literatúry v spoločenskom živote Trnavy, upriamili pozornosť na minulých i súčasných tvorcov literatúry spätých s týmto mestom.

Cyklus troch tohoročných stretnutí sa začal 12. júla 2016 v záhrade Knižnice Juraja Fándlyho . S čitateľmi besedovali autor a realizátor Trnavskej poetiky básnik, prozaik Štefan Kuzma a tajomník Trnavskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov Pavol Tomašovič. Štvoricu besedujúcich doplnili Miroslav Danaj a Zlata Matláková. Po pripomenutí tvorby M. Válka a J. Stacha , spisovatelia čítali zo svojej najnovšej tvorby a zamýšľali sa nad významom a zmyslom literatúry.

Na druhom stretnutí 21. septembra 2016 v Štúdiu Divadla Jána Palárika boli hosťami prezident SC PEN Jozef Heriban a predsedníčka Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska Vladimíra Komorovská. Spisovatelia hovorili nielen o svojej tvorbe , ale aj o angažovanosti, o krehkých putách literatúry so slobodou i neslobodou , ako aj o osobných väzbách s Trnavou.

Zavŕšením Trnavskej poetiky bol 25. október 2016. Hosťami osvedčenej moderátorskej dvojice Kuzma – Tomašovič boli básnici a prekladatelia Milan Richter a Erik Ondrejička. V Univerzitnej knižnici Trnavskej univerzity odzneli slová o potrebe literatúry v dobe prebytku slov bez krytia obsahu a zmyslu, ktoré sa umelci často snažia zahaliť do experimentu. No experiment zdanlivo nový či posúvajúci hranice vkusu, nemôže zakryť prázdnotu obsahu. Skôr rozširuje priestor disharmónie a nedorozumenia.

Vyvrcholením podvečera bolo autorské čítanie tentoraz čisto mužského literárneho kvarteta.

Podujatie podporili: Slovenské centrum PEN, Fond na podporu umenia, Trnavský samosprávny kraj, Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity, Knižnica Juraja Fándlyho, Klub priateľov Trnavy a Mesto Trnava.

 

  Zlata Matláková