Propozície súťaže Literárna Senica Ladislava Novomestského 2017

10.07.2017 14:59

Propozície LSLN 2017 (1).docx (39739)

 

Trnavský samosprávny kraj
Mesto Senica
Záhorská knižnica Senica
Spoločnosť Ladislava Novomeského Bratislava
Národné osvetové centrum Bratislava
Spolok slovenských spisovateľov Bratislava
Literárne informačné centrum Bratislava
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica

v y h l a s u j ú

XXXI. ročník celoslovenskej autorskej súťaže

 

LITERÁRNA SENICA LADISLAVA NOVOMESKÉHO 2017

1. Podmienky súťaže:

- súťaže sa môže zúčastniť každý autor, ktorého práce neboli doposiaľ knižne publikované. (Pokiaľ práca, ktorú nám chcete zaslať ako súťažný príspevok, bola knižne publikovaná samostatne alebo bola súčasťou elektronického či tlačeného zborníka z inej súťaže, porota ju nebude akceptovať.)

 

- každý zúčastnený autor môže poslať do súťaže najviac 5 poetických, resp. prozaických útvarov v slovenskom jazyku, v rozsahu maximálne 20 strojom písaných strán (normostrán) formátu A4 v dvoch tlačených verziách a jednej elektronickej kópii (formát textových editorov MS Word .doc, .docx)                                                                                                                                                                 

- súťaží sa v literárnych žánroch: poézia, próza, reportáž, cestopis, dramatický útvar a pod.
- súťažná práca musí obsahovať: meno, vek autora, bydlisko, u žiakov a študentov aj navštevovanú školu a ročník. (Súťažiaci priloží k zasielanému súťažnému príspevku vyplnenú prihlášku do súťaže. Súťažiacemu, ktorý ku dňu zaslania príspevku do súťaže nedosiahol vek 18 rokov, podpisuje prihlášku zákonný zástupca)

- súťaž je tematicky voľná a neanonymná.

2. Priebeh súťaže:
- súťaží sa v troch vekových kategóriách:

I. kategória:

žiaci 5.-9. roč. ZŠ a 8-ročných gymnázií

II. kategória:

študenti stredných škôl

III. kategória:

študenti vysokých škôl  a ostatní dospelí

-tlačené práce je potrebné zaslať poštou na adresu:      Záhorská knižnica
                                                                                             Vajanského 28

                                                                                              905 01 Senica                                                                                                  

-práce v elektronickej forme je potrebné poslať na email:  metodika@zahorskakniznica.eu                                                          

-kontakt pre poskytovanie informácií: metodika@zahorskakniznica.sk,  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.tel. 034/ 654 2604,      

                                                                                                                       034/ 651 3782

 

Uzávierka súťaže je 30. septembra 2017

 

3. Vyhodnotenie súťaže

- súťažné práce posúdi odborná porota, ktorá si vyhradzuje právo: pri nedodržaní podmienok súťaže niektoré práce do súťaže nezaradiť alebo neudeliť niektorú z cien;

-  vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 7. 12. 2017;

-  výsledky budú publikované na www.zahorskakniznica.eu  a  www.infolib.sk.

- porotou ocenené a odporúčané literárne práce budú publikované v zborníku, ktorý vydajú organizátori súťaže a ten bude využívaný v rámci činností vyhlasovateľa. Publikovanie súťažných prác nebude honorované (súťažné práce nebudú použité v rozpore s autorským zákonom);

-  súťažné práce budú vrátené autorom, ktorí o to písomne požiadajú;

- neprevzaté ocenenia zasielame poštou iba výnimočne, výhercovia si môžu ocenenia prevziať v Záhorskej knižnici v Senici.

 

4. Ceny:

Hlavná cena
Cena predsedu Trnavského samosprávneho kraja:   100,- €
Cena Literárneho informačného centra

Ostatné ceny budú vecné alebo finančné:

I. kategória

1. cena

do 33,- €

           

2. cena

do 25,- €

 

3. cena

do 17,- €

II. kategória

1. cena

do 50,- €

  

2. cena

do 33,- €

 

3. cena

do 25,- €

     

III. kategória

1. cena

do 66,- €

 

2. cena

do 50,- €

 

3. cena

do 33,- €

 

Zaslaním súťažného príspevku do súťaže autor alebo jeho zákonný zástupca súhlasí s tým, aby Záhorská knižnica použila osobné údaje v rozsahu, ktorý súťažiaci poskytne v rámci korešpondencie s ním za účelom ich evidencie v prípade výhry. Tento súhlas autor alebo jeho zákonný zástupca poskytuje do skončenia účelu spracovávania osobných údajov, t. j. 2 roky od vyhlásenia súťaže až do jeho odvolania. Súťažiaci alebo jeho zákonný zástupca zároveň vyhlasuje, že sú mu známe skutočnosti uvedené v zákone č. 122/2013 Z. z.  O ochrane osobných údajov.

 

 

 

Literárnu súťaž z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom podujatia.

                                                   

                       

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihláška do súťaže Literárna Senica Ladislava Novomeského

pre súťažiacich do 18 rokov

 

 

 

Údaje o autorovi:

Počet súťažných príspevkov /v kategórii poézia počet básní/:  ................................................................

Meno a priezvisko autora:  .......................................................................................................................

Dátum narodenia: .....................................................................................................................................

Adresa:

Ulica: .....................................................................                 PSČ: ........................................................

Obec: ....................................................................                 Štát: .........................................................

E-mail: ..................................................................                 Telefonický kontakt: .................................

 

Vyhlasujem,  že môj príspevok /ani jeho časť/ zaslaný do literárnej súťaže Literárna Senica Ladislava Novomeského nebol nikde verejne publikovaný. Súhlasím s publikovaním môjho súťažného príspevku v bulletine víťazných prác, ak bude ocenený. Zaväzujem sa, že dodržím všetky podmienky pre účasť v súťaži a  som  si  vedomý, že  v prípade  porušenia  mi  môže  vyhlasovateľ  súťaže  udelené  ocenenie  odňať. 

Zaslaním  súťažného príspevku  do  súťaže  súhlasí  autor alebo jeho zákonný zástupca  s  tým,  aby  Záhorská  knižnica  v  Senici použila osobné údaje v rozsahu, ktorý poskytne v  rámci  korešpondencie  s ním  za  účelom ich evidencie v prípade výhry.  Tento  súhlas autor alebo jeho zákonný  zástupca poskytuje do  skončenia   účelu   spracovávania  osobných údajov, t. j. 2 roky od vyhlásenia súťaže až  do  jeho odvolania.  Súťažiaci  alebo jeho zákonný zástupca  zároveň  vyhlasuje, že sú mu známe skutočnosti uvedené v zákone č.122/2013 Z. z.  O ochrane osobných údajov.

 

 

 

 

Dátum odoslania príspevku: ................................       Podpis zákonného zástupcu: ...............................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihláška do súťaže Literárna Senica Ladislava Novomeského

pre súťažiacich nad 18 rokov

 

 

 

Údaje o autorovi:

Počet súťažných príspevkov /v kategórii poézia počet básní/:  ................................................................

Meno a priezvisko autora:  .......................................................................................................................

Dátum narodenia: .....................................................................................................................................

Adresa:

Ulica: .....................................................................                 PSČ: ........................................................

Obec: ....................................................................                 Štát: .........................................................

E-mail: ..................................................................                  Telefonický kontakt: .................................

 

Adresa školy:

Ulica: ....................................................................                  PSČ: .......................................................

Obec: ...................................................................                  Štát: .........................................................

E-mail: .................................................................                   Telefonický kontakt: ................................

Pedagóg: .............................................................

 

Vyhlasujem,  že môj príspevok /ani jeho časť/ zaslaný do literárnej súťaže Literárna Senica Ladislava Novomeského nebol nikde verejne publikovaný. Súhlasím s publikovaním môjho súťažného príspevku v bulletine víťazných prác, ak bude ocenený. Zaväzujem sa, že dodržím všetky podmienky pre účasť v súťaži a  som  si  vedomý, že  v prípade  porušenia  mi  môže  vyhlasovateľ  súťaže  udelené  ocenenie  odňať. 

Zaslaním  súťažného príspevku  do  súťaže  súhlasí  autor s  tým,  aby  Záhorská  knižnica  v  Senici použila osobné údaje v rozsahu, ktorý poskytne v  rámci  korešpondencie  s ním  za  účelom ich evidencie v prípade výhry.  Tento  súhlas autor poskytuje do  skončenia   účelu   spracovávania  osobných údajov, t. j. 2 roky od vyhlásenia súťaže až  do  jeho odvolania.  Súťažiaci  alebo jeho zákonný zástupca  zároveň  vyhlasuje, že sú mu známe skutočnosti uvedené v zákone č.122/2013 Z. z.  O ochrane osobných údajov.

 

 

 

Dátum odoslania príspevku: ..................                                              Podpis: .......................................