Literárne stretnutie pri príležitosti nedožitých 80- tych narodenín Ivana Kadlečíka v Modre

13.04.2018 12:09

Literárne stretnutie pri príležitosti nedožitých 80- tych narodenín Ivana Kadlečíka v Modre

 

Toto podujatie sa konalo 8. apríla o 17.30 v Múzeu Ľ.Štúra. Zhodou okolností sa v tento deň konalo aj divadelné predstavenie o 15.00 v Kultúrnom dome v Modre. Ochotníci z Prešova  uviedli hru o prešovských jatkách pod názvom Krvavý trón a už o 17.30 sa záujemci o podujatie venované Ivanovi Kadlečíkovi pobrali do Múzea.

 

Naviac aj v Bratislave u Klarisiek sa konal od 15.00 spomienkový program  venovaný Ivanovi Kadlečíkovi. Tento program mal trocha inú náplň, jeho súčasťou bol aj organový koncert, keďže Ivan Kadlečík sa venoval aj hre na organ a bol veľkým obdivovateľom diel Johanna Sebastiana Bacha. O živote a diele tam porozprával prítomným znalec jeho diela Pavel Matejovič. A tu sa organizátorm modranského podujatia podaril zdanlivo nemožný kúsok. Najvýznamnejší účastníci bratislavského podujatia po jeho ukončení sadli do áut a presunuli sa na kadlečíkovské podujatie do Modry. Tak sme mohli privítať syna  spisovateľa Ivana Kadlečíka, Ivana Kadlečíka s manželkou, dcéru spisovateľa Zuzanu, vydavateľa spisovateľovho diela  Kolomana Kertésza Bagalu a monografistu diela I. Kadlečíka Mgr. Pavla Matejoviča, PhD.

 

Čas do 18.00, keď prišli hostia z Bratislavy, sme vyplnili pozeraním videozáznamu z návštevy u Ivana Kadlečíka v Pukanci, ktorý nakrútil a prítomným predstavil Jozef  Šimeček. Rozprúdila sa aj diskusia. Pán Karol Erdelský si zaspomínal na časy v modranskom sirotinci, na sestru spisovateľovho otca, farára Bohumila Kadlečíka, ktorá prišla o život v roku 1945 pri oslobodení Modry.

 

Po príchode hostí sa už začal pripravený program. Ľubomíra Miháliková, ktorá podujatie organizovala a viedla, privítala prítomných. Nasledovalo prečítanie listu od priateľa I. Kadlečíka, ktorý z Nórska poslal Ivan Čičmanec. List prečítal Jozef Mihálik. Ukážky z diel I. Kadlečíka Hororskop a Lístoky  uviedli Eva Oslíková, ev. farárka a Ľubomíra Miháliková. Hudobné vstupy - diela klasickej hudby zahrali p. učiteľka Katarína Pokojná a žiačky ZUŠ Michaela Pokojná a Michaela Tóthová. O živote a diele Ivana Kadlečíka  nám porozprával literány vedec Pavel Matejovič. Napokon sa prítomným prihovoril Koloman Kertész Bagala, ktorý už vyše dvadsať rokov vydáva Kadlečíkove diela.

Podujatie uzatvorila Ľubomíra Miháliková, ktorá poďakovala predovšetkým Múzeu Ľ. Štúra za poskytnutie priestorov,  Ev.a.v. cirkevému zboru v Modre za pomoc pri organizovaní podujatia, p.Bohušovi Javorovi za poskytnutie a ochotnú obsluhu technického vybavenia, Jozefovi Šimečkovi za organizovanie premietania. Poďakovanie patrí aj všetkým, ktorí si prišli zaspomímať na modranského rodáka, vynikajúceho spisovateľa, majstra slovenčiny a krásnej lietratúry Ivana Kadlečíka.

 

Myslím si, že nebudeme čakať na okrúhle výročia. Ku spomienkam, k literatúre našich rodákov si treba nájsť čas a priestor aj častejšie. Je mojou túžbou, usporiadať opäť o rok čítanie z diel Ivana Kadlečíka či v sirotinci, v kostole, alebo v Múzeu Ľudovíta Štúra, skrátka uvedomiť si. koho sme medzi sebou mali.  Veď napokon v roku 2013 Ivan Kadlečík dostal uznanie Čestný občan mesta Modry, Zdravotný stav mu nedovoľoval prísť do Modry osobne, menovanie prebrala ho však jeho dcéra. Žiaľ, o rok nato sme sa s Ivanom Kadlečíkom už navždy rozlúčili. Ostáva nám predsavzatie, ktoré sme už vyslovili vyššie, pripomínať si jeho samého i jeho myšlienky, ktoré s nami ostali v jeho dielach.

 

 

Ľubomíra Miháliková