Kongres slovenských spisovateľov s medzinárodnou účasťou v Trenčianskych Tepliciach 22. – 23. 9. 2016

22.09.2016 14:00

Dňa 22. – 23. 9. 2016 sa v Turčiansky Tepliciach uskutočnil Kongres spisovateľov, na ktorom sa zúčastnili aj členovia Trnavskej odbočky SSS - Zlatka Matláková, Jaroslav Vlnka, Gabriela Spustová,  Viera Valachová Ryšavá, Ján Tazberík. Pavol Tomašovič a Vladimíra Komorovská Kongres obohatili svojimi príspevkami. 

 

Stránky o Kongrese spisovateľov:

https://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/news/vyhlasenie-predstavenstva-sss-k-pripravovanemu-kongresu-slovenskych-spisovatelov-s-medzinarodnou-ucastou-pod-zastitou-sk-pres-22-a-23-9-2016-v-trencianskych-tepliciach/

www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/kongres-slovenskych-spisovatelov-2016/prispevky-na-kongres/

www.teraz.sk/regiony/j-leikert-od-kongresu-necakam-nejak/219104-clanok.html

www.teraz.sk/kultura/reznik-kongres-slovenski-spisovatelia/219020-clanok.html

kultura.pravda.sk/kniha/clanok/405729-kongres-spisovatelov-chce-hladat-odpovede-na-otazky-sucasnosti/

www.teplice.sk/action.php?id=1413&count=&zalozka=1413

www.24hod.sk/kongres-slovenskych-spisovatelov-poukaze-na-extremizmus-v-europe-cl461383.html

www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/9606-kongres-slovenskych-spisovatelov

 

Organizátormi kongresu boli: Spolok slovenských spisovateľov v spolupráci so SC PEN, Klubom nezávislých spisovateľov, Klubom literatúry faktu, Literárnym fondom, Slovenskou spoločnosťou prekladateľov umeleckej literatúry, Maticou slovenskou, Svetovým združením Slovákov žijúcich v zahraničí, Úniou slovenských spisovateľov, umelcov a kultúrnych tvorcov žijúcich mimo územia Slovenska, Združením vydavateľov a kníhkupcov  SR, OZ Bagar, hlavný partner: Fond na podporu umenia,  v súčinnosti s Mestom Trenčianske Teplice, s podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja, pod značkou SK PRES a pod záštitou premiéra SR

 

Rozvrh referátov a príspevkov bol nasledovný:

 

 Otvorenie Kongresu slovenských spisovateľov s medzinárodnou účasťou (znelka)

Privítacie pozdravy primátora Trenčianskych Teplíc Štefana Škultétyho, predsedu TSK a poslanca NR SR Jaroslava Bašku, pozdravné listy

Úvod k programu, uvedenie hostí, zameranie a obsah Kongresu Čo môže a zmôže literatúra

            dnes – M. Bielik

·      Blok referátov o dejinných a súčasných reláciách Kongresu: Retrospektívy, prieniky, odkazy a nové výzvy (vedú M. Bielik a J. Heriban)

─       Dušan Čaplovič: Spor barbarstva a kultúry – včerajšok a dnešok ohrozenej civilizácie

─       Anton Hrnko: Kongres a jeho doba

─       Ivan Kamenec: Memento pokongresových osudov

─      Vladimír Petrík: Spisovatelia verzus totalita

─       Jozef Leikert: Literatúra a umenie v súčasnej dobe

─       Jozef Banáš: Nové výzvy v čase rozvratu tradičných európskych hodnôt

─      Knut Ødegård: Malé národy vo veľkej literatúre

─      Viera Benková: ...a budú sa aj  budúcnosti písať básne? Vystúpenie za zahraničných slovenských spisovateľov a hostí Kongresu

 

Po prestávke v koncertnej sále pokračuje program príspevkami prvého bloku, súčasne v čitárni na poschodí začína rokovanie Okrúhleho stola Národné literatúry a spisovatelia v európskom kontexte a v salóniku pri koncertnej sále Okrúhly stôl na tému Slovenské literárne, umelecké a kultúrno-spoločenské časopisy

Koncertná sála – pokračovanie:

─       Marián Tkáč: Spisovatelia v Matici a Matica medzi spisovateľmi

─       Dušan Kerný: Kongres 1936  - Ilja Erenburg ako podnet pre diskusie o kultúrnej orientácii Slovenska

─       Ľuboš Jurík: Vladimír Clementis a Kongres

─       Peter Štrelinger: Vzduch našich čias

─      Petr Žantovský: Limity slobody slova dnes  

 

·      Blok referátov a príspevkov zameraných na komplex otázok Spisovateľ a publicista   v súčasnosti, čitateľ a literatúra (vedú J. Leikert a P. Mišák)

─    17:50 Jaroslav Rezník: Kritický stav spoločenského statusu spisovateľa v Slovenskej                                         

   republike

─    18:00 Iva Vranská: Zahlušované svedomie národa

─    18:10 Pavol Tomašovič: Spisovateľ – cudzinec v dnešnej dobe

─    18:15 Vladimíra Komorovská: Nekomerčný umelec – volajúci na púšti

─    18:25 Anton Blaha: Nová legislatíva v kultúre vzťahujúca sa na literatúru

─    18:40 Ivan Jackanin: Ukrajinskí spisovatelia na Slovensku

─    18:50 Vladimír Skalský: Postavenie slovenských spisovateľov v zahraničí

─    19:00 Jozef Rydlo: Únia slovenských spisovateľov, umelcov a kultúrnych tvorcov

   žijúcich mimo územia Slovenska

─     19:10 Diskusné poznámky (maximálne 2 minúty)

     

·      Okrúhly stôl Národné literatúry a spisovatelia v európskom kontexte (vedú Mária Bátorová

               a Milan Richter)    

 Mária Bátorová – vstupný príspevok okrúhleho stola   

Príspevky v rozsahu 10 minút

─     Ludwig Richter, Nemecko

─     Dragan Stanić, Srbsko

─     Vladimir G. Bojarinov – Vladimir I. Masalov, Ruská federácia

─     Bojan Angelov – Dimitar Christov – Atanas Zvezdinov, Bulharsko

─    Lýdie Romanská, Ivo Harák, Irena Žantovská, Karel Sýs, Milan Blahynka, ČR

─    a ďalší zahraniční hostia – viď zoznam zahraničných účastníkov

Pokračovanie v rokovaní okrúhleho stola 23. 9. od 8:30 do 10:00 h.

    

 

·      Okrúhly stôl na tému Slovenské literárne, umelecké a kultúrno-spoločenské časopisy (vedú

    Štefan Cifra a Bystrík Šikula).       

    Referáty a príspevky: 

─              Pavol Dinka: Prezentácia umenia a literatúry v periodickej tlači a v elektronických  

            médiách

─              Štefan Cifra: Nezastupiteľné poslanie slovenských literárnych, umeleckých a        

           kultúrno-spoločenských časopisov v rozvíjaní autentického vedomia a kreovania

           kultúrnej verejnosti 

─              Michal Harpáň: Slovenská literatúra v letopise Matice srbskej

─              Boris Brendza – Andrea Koltaiová: Návrat MUUS

─              Zdenka Valentová – Belić: Nový život

─              Miroslaw Molitoris: Život

─              Sandra Kralj Vuksić: Prameň

      

 

23. 9. 2016 (piatok) Kursalón ( koncertná sieň) 8:30

Pokračovanie v referátoch (vedie Ján Tazberík a Vladimíra Komorovská)

─       Ľubomír Hallon, Ľudovít Šrámek, Peter Valček: Stav kultúry čítania v SR vo svetle sociologického výskumu

─      Július Lomenčík: Literatúra a škola

─      Ján Kačala: Slovenčina ako umelecký prostriedok výrazový

─      Blažej Belák: Slovo robí človeka

─       Jozef Mikloško: Spisovateľ v dnešných telekomunikačných možnostiach

 

·         Blok referátov a príspevkov na tému Pôvodná a prekladová kniha v nových súvislostiach (vedú Roman Michelko a Daniel Kollár)

─      Roman Michelko: Vzťah tvorca a vydavateľ v komerčnom priestore              

─      Anton Hykisch: Kvalitná pôvodná literatúry v zajatí nadprodukcie kníh

─       Stanislav Muntág: Kniha ako posolstvo a priestor slobody: Nekomerčná literatúra a jej  

    existenčné limity na slovenskom knižnom trhu

─      Andrej Ferko: O odbornej literatúre v konzumnej spoločnosti

─      Svetozár Krno: Kniha v objatí konzumnej spoločnosti

─       Diskusné príspevky: Roman Michelko, Daniel Kollár,  Anton Blaha, Oto Kořínek, Zuzana Kuglerová, Ondrej Kalamár, Viliam Jablonický a ďalší

 

         Pokračovanie s prihlásenými príspevkami a záverečná diskusia (vedú M. Bielik a J. Leikert)

─     Informácie o rokovaní a záveroch okrúhlych stolov a návrhy textov Spoločného prejavu a Programového vyhlásenia (M. Bátorová, Š. Cifra, P. Mišák)

─     Marián Servátka: Otázky prezentácie slovenskej literatúry v zahraničí

─     Rozprava

─    Návrh vyhlásenia a záverov Kongresu

─     Prijatie vyhlásenia a záverov Kongresu

─     Oficiálne ukončenie Kongresu

 

 

Návrh Spoločného prejavu (ohlasu) slovenských spisovateľov pripraví pracovná skupina zložená zo zástupcov všetkých spoluorganizátorov, zúčastnených združení a vedúcich jednotlivých tematických blokov pod vedením Pavla Dinku.

Návrhy a odporúčania z jednotlivých vystúpení sformulujú do programového vyhlásenia vedúci jednotlivých blokov a návrhová komisia, ktorú schvália, resp. doplnia účastníci kongresu – gestor Peter Mišák.